เทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจเชื้อแบคทีเรียโรคพืชและศัตรูพืชกักกันของพืชส่งออก