การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาของผลพุทราพันธุ์นมสด (Milk Jujub, Zizyphus mauritiana Lamk) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Effect of Surface Coating on Alleviating Chilling Injury and Physico-Chemical Changes in Jujube Fruit", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 347-354
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exบุณฑริก บุตรโคตร, exเมทินี ตั้งอภิรดีขจร, "Alleviation of Chilling Injury in Jujube Fruit (Ziziphus jujuba Mill) by Dipping in 35 ?C Water", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 107-119
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Effect of surface coating on alleviated chilling injury and physicochemical changes in jujube fruit (Zizyphus mauritiana Lam.)", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruit, 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011