การถอดรหัสจีโนมในไมโทคอนเดรียของปูแสม 3 ชนิดในสกุล Episesarma (E. mederi, E. versicolor และ E. singaporense) และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับระบุชนิดและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน


แสดงความคิดเห็น

(0)