การทำวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสจากข้าว Oryza sativa เพื่อความจำเพาะต่อสับเสรต

Publish Year International Conference 1
2011 exKultida Jiamsomboon, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The dissection of OsBADH1 from rice (Oryza sativa) for substrate specificity", The 3rd Biochemistry and Molecular Biology conference, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย