การสังเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน : กรณีศึกษาครูภูมิปัญญาไทยในภาคกลาง

Publish Year National Journal 1
2014 exสุธิดา เชษฐสิงห์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, exสมเกียรติ ประสานพานิช, "การวิเคราะห์พึ่งตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 962-979
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "การสังเคราะห์หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน:กรณีศึกษาครูภูมิปัญญาไทยในภาคกลาง", Thailand Research Symposium 2014, 10 สิงหาคม 2014, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "สาเหตุการเป็นหนี้สิน และแนวทางแก้ไข เพื่อการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 3 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย