การศึกษาผลกระทบของการประมงผีจากการทำประมงอวนติดตาหน้าดินบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย