การประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่รองรับการปล่อยน้ำทิ้งโดยใช้กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exAmpon Payakka, "Aquatic Insects Biodiversity and Water Quality Parameters of Receiving Water Body", Current World Environment, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 53-58
Publish Year National Journal 3
2012 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำในนาข้าว", SDU Res. J. (วารสารวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต), ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 35-46
2012 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exพนนวรรณ อยู่พร้อม, exผศ.ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, "การประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้กลุ่มแมลงน้ำ", SDU Res, J. (วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต), ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 23-34
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างชุมชนของแมลงน้ำในบ่อน้ำจืดที่มีน้ำขังตลอดเวลา", Veridian E-Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 917-930
Publish Year International Conference 2
2012 exPanomwan Touprom, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Aquatic Insects Biodiversity and Water Quality of Receiving Water Bodies", The Fifth International Conference "Climate Change: Impacts on Aquatic Resources and Fisheries", 6 - 7 ธันวาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exKriengkrai Seetapan2, exPenkhae Thamsenanupap, "Assessment of aquatic insect communities as the biological monitoring of water quality in wetland, northern Thailand", The fourth International Conference, 2 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย