การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีนด้วยวิธีทางเคมีผสมกับเขตกรรม

Publish Year International Conference 1
2012 exฉัตรณรงค์ พงษ์เจริญ, exกนกพร ไกรวงศ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Remediation of Petroleum Hydrocarbon-contaminated Soil Slurry by Fenton Oxidation", World Academy of Science, Engineering and Technology, 13 กันยายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์