การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แคลเซียมซีโอไลต์คะตะลิสต์ชีวภาพจากเปลือกไข่

Publish Year International Journal 4
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exละอองดาว มอลโซล์, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Innovative Green Thermosetting Composite of Embedding Calcium Sodium Alumino Silicate from Eggshells in Polyurethane", Research&Reviews in Polymer, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 104-112
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exLa-orngdow Mulsow, "Preparation of Calcium Aluminosilicate Catalyst Foamsfrom Eggshells and Polyurethane Template", Journal of Materials Science and Engineering B, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2012 - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 84-89
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAssco.Prof.Anuvat Sirivat, exRaksapong Kunanuraksapong, exAssoc.Prof.Sujitra wongkasemjit, "An Innovative Synthesis of Calcium Zeolite Type A Catalysts from Eggshells via the Sol-Gel Process", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materias, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 1-10
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "An innovative of Calcium Zeolite Catalysts from Eggshells", IEICE Technical Report, ปีที่ 110, ฉบับที่ 178, สิงหาคม 2010, หน้า 31-34
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์สารประกอบแคลเซียมบริสุทธิ์จากเปลือกไข่เป็ด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 The 49th Kasetsart University Annual Conference , 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exธันย์ชนก คงนคร, exสุภาวิณี กิตติกุล , "การเตรียมสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตจากเปลือกไข่ไก่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 The 49th Ksetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2011, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย