การปรับตัวเชิงบูรณาการของชุมชนจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออก

Publish Year International Journal 1
2014 exChaniga Laitae, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีชี้วัดความเปราะบางต่อความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 432-446
Publish Year International Conference 1
2013 exLaitae Chaniga, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exNuchanata Mungkung, "Assessment of Vulnerability Index on Climate Variability in the East of Thailand", Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, TROPENTAG 2013 , 17 - 19 กันยายน 2013, Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี