ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้ยืนต้นทางเศรษฐกิจ