การพัฒนาการผลิตวัสดุอ้างอิงซีราลีโนนต้นแบบจากข้าวโพดสำหรับการตรวจสอบอาหารกุ้ง