ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชชนิดต่าง ๆ ในสกุล Amomum


แสดงความคิดเห็น

(0)