การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การขยายพันธุ์พลับโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมือง พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย