การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการสูญเสีย ของพลับฝาดพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu )