การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวด้านสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช เพื่อการประเมินศักยภาพด้านการให้บริการ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Consequences of land use change on bird distribution at Sakaerat environmental research station", Journal of Ecology and Field Biology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2011, หน้า 203-214
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Current Status of Long-Term Ecological Research Program in Thailand", International Conference and Scientific Meeting Philippine LTER and DIVERSITAS, 20 พฤศจิกายน 2010, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์