ความหลากหลายและการติดตามประชากรแมลงทับบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช: กรณีศึกษาแมลงทับสกุล Sternocera