ระบบนิเวศและพลวัตของป่าผลัดใบเขตร้อน บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exถาวร ก่อเกิด, exสุธีระ เหิมฮึก, exอัครพงษ์ นาคถนอม, "โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 45-55
2013 exสัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exกฤษฏา หอมสุด, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการกับการกระจายของสังคมพืชบริเวณเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋ จังหวัดนครราชสีมา", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany), ปีที่ 5, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2013, หน้า 75-87