ระบบนิเวศและพลวัตของป่าผลัดใบเขตร้อน บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exไกรสิทธิ์ พาณิชย์สวย, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exแหลมไทย อาษานอก, "การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ดั้งเดิมภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่ผ่านการรบกวน บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย