การศึกษาพฤติกรรมระยะยาวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเล