การทำแผนที่ข้อมูลและการจำแนกระบบการผลิต GAP และเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันตก