กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของครูภูมิปัญญาเพื่อ การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน