การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ

Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐานปา อินริสพงศ์, "ขนาดถุงเพาะชำและวัสดุเพาะชำที่เหมาะสมสำหรับการผลิตต้นตอยางพารา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาพืช , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย