อิทธิพลของปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการติดผลของ ChineseTallow Tree (Sapium sebiferum)