การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า