การศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อป้องกันโรคราและแมลงในการเก็บรักษาและในแปลงปลูก