การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ

Publish Year International Conference 3
2012 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย เย็นเพชร, exจึระนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "An ISSR marker characterize molecular variability of Exserohilum turcicum isolates on maize", The International Conference on Tropical and Sub-tropical Plant Diseases, 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exWilawan Chuaboon, exDusit Athinuwat, exThomas J. Burr, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Flagella Mutants of Xanthomonas axonopodis pv. glycines Change Superoxide Dismutase in Soybean Leaves.", In Proc. of ISSASS and Congress 2011, 7 - 10 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeeranan Yhamsoongnern, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Populations of Aspergillus sp. from field-grown maize and groundnut plants treated with Trichoderma harzianum CB-Pin-01", In Proc. of ISSASS and Congress 2011, 7 พฤศจิกายน 2011
Publish Year National Conference 3
2012 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย เย็นเพชร, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "เชื้อรา Peronosclerospora sorghi ที่ต้านทานสารเคมีชักนำให้เกิดโรคราน้ำค้างที่รุนแรงในข้าวโพด", การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 10: การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exพรนภา คากองแก้ว, exวิทยา เจียมวุฒิศักดิ์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจและการจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่ปนเปื้อนจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน", ประกอบการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49., 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย เย็นเพชร, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนา ISSR Marker เพื่อการศึกษาสายพันธุ์เชื้อ Exserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 , 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย