การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ

Publish Year National Conference 2
2011 exพรนภา คากองแก้ว, exวิทยา เจียมวุฒิศักดิ์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดและการถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดของแบคทีเรียสาเหตุโรคข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exวิลาวรรณ์ เชื้อบุญ, exติยากร ฉัตรนภารัตน์, exนลินา เหมสนิท, exวราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์, "การแพร่ระบาด การถ่ายทอดโรค และความหลากหลายของเชื้อ Acidovorax avenae subsp. avenae จากเมล็ดข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย