การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "การใส่เชื้ออะโซสไปริลลัมลงในดินเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนทางเลือกในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานในชุดดินกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 25-45
2013 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าและปุ๋ยเคลือบสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันต่อการเจริญเติบโตของพริกหวานและไนโตรเจนอนินทรีย์ในชุดดินกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 45-63
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวันทนีย์ พึ่งแสง, "ผลของการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนและไถพรวนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย