การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Publish Year International Conference 2
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, "Sweet Corn Hybrids Trial in Farmers’ Field in 2008", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, "Pre-commercial Corn Hybrids Trial in Farmers’ Field in 2008", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009
Publish Year National Conference 9
2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, exนางสาวสุนันทา สังข์ศิริ, "การควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าวสาลี", การประชุมทางวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, ไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exนายบรรจง ไชยขุนพล, exนายศักดิ์ชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, exนายณรงค์ อุดมลาภ, exนายสุวรณ ดอยแก้วขาว, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก ปี 2553", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2553", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2553", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, "การใช้กลูโฟซิเนทควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 , 24 - 27 พฤษภาคม 2011, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, exนายสมชาย โพธิสาร, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2010 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2552", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2010 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, exนายสมชาย โพธิสาร, "การควบคุมวัชพืชด้วยสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2552", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2010 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, exนายสมชาย โพธิสาร, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, exนายบรรจง ชัยขุนพล, exนายศักดิ์ชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย