การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนางสาววรัญญา ด่านทวีสิน , exนายปฏิพัทธ์ พรหมนเรศ , "Population improvement using half-sib selection with inbred tester in sweet corn hybrid program of Kasetsart University", Addressing climate change effects and meeting maize demand for Asia, 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, Nanning, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ดีเด่นสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 5 - 7 มิถุนายน 2013, เมือง หนองคาย ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)