การตอบสนองของข้าวโพดสายพันธุ์แท้และสายพันธุ์ลูกผสมต่อการเจริญเติบโตของราก และ การสังเคราะห์กรดแอบไซซิคภายใต้สภาวะเครียดน้ำ และ การพัฒนาเครื่องหมาย ดีเอนเอในการตรวจสอบยีนควบคุมการสังเคราะห์กรดแอบไซซิคเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์กรดแอบไซซิคในข้าวโพด (Zea mays L.) ภายใต้สภาวะเครียดน้ำและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอนเอในการตรวจสอบยีนควบคุมการสังเคราะห์กรดแอบไซซิค", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย