ศึกษากลไกและการลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษา

Publish Year National Conference 2
2012 exพรพรรรณ ศรีทอง, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีผลมาจากสภาพการเก็บรักษาและการเร่งอายุ", กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรวิจัยแม่บทข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exกาญจนา ตะถา, exพรพรรณ ศรีทอง, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพเมล็ดพันธุ์และผลผลิตของข้าวโพดหวานพิเศษที่ควบคุมด้วยยีนชรังเคน-2 (sh2) ที่มีผลมาจากอายุเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย