การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยใช้พันธุกรรมเพศผู้เป็นหมัน

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exคเนศ ตั้งสุริยานนท์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inนายประชา ตรีอินทอง, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยใช้พันธุกรรมเพศผู้เป็นหมัน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวดพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, นครปฐม ประเทศไทย