การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยใช้พันธุกรรมเพศผู้เป็นหมัน

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exManasanan Thung-Ngean, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, exAnucha Mekarun, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Improved Maize Populations and Their Diallel Crosses for Yield", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 523-528