โครงข่ายทางสภาพแวดล้อมเชิงปฏิสัมพันธ์กับการก่อเกิดความยั่งยืนของสถานที่ : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่เชื่อมต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Publish Year National Conference 1
2014 exวีรยา เอี่ยมฉ่ำ, exกำธร กุลชล, inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 2558, 8 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย