การออกแบบและสังเคราะห์วัสดุประเภทซีเมนต์ชนิดใหม่ : การศึกษาทางสเปคโทรสโคปีขั้นสูงและทางทฤษฎี