ตัววัดเชิงปริมาณของความเป็นอิสระต่อกันของฟังก์ชันเลขคณิต