โครงการเดี่ยว

  • 2553

  • inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวจุฬาภรณ์ เรืองเทพ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยที่ได้รับงบเงินรายได้ ส่วนกลาง มก.

  • 1 เพื่อวิเคราะห์การจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน กฎหมายและมาตรฐาน และและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 2 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาให้เป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์

  • การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานและความเป็นไปได้ในการผลิตนมข้าวโพดเชิงพาณิชย์ของโครงการผลิตนมข้าวโพดไร่สุวรรณ มีวัตถุประสงค์คือเพื่อวิเคราะห์การจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน กฎหมายและมาตรฐาน และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาให้เป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า การผลิตในปัจจุบันใช้วิธีการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากสมาชิกภายในกลุ่มโดยมีการวางแผนการปลูกและการเก็บเกี่ยวระบบคิวบริหารจัดการเพื่อให้ผลผลิตสามารถป้อนโรงงานได้ตลอด อย่างไรก็ตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำนมข้าวโพดยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีปริมาณความต้องการซื้ออยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานบางส่วนได้เลิกปลูกข้าวโพด ด้านกระบวนการผลิตยังประสบกับปัญหาแรงงาน การผลิตเป็นลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน ด้านการบริหารจัดการไร่สุวรรณซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ การดำเนินการยังไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร ด้านการตลาด พบว่า มีผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น เนื่องจากรสชาติและความสดของนมข้าวโพดทำให้สินค้าติดตลาดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีตราสินค้าของไร่สุวรรณซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การผลิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการผลิตสินค้าเกษตร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ ทางด้านราคาการจัดจำหน่ายนั้น พบว่า ไร่สุวรรณเป็นผู้นำในการกำหนดราคาในพื้นที่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำนมข้าวโพดในพื้นที่อื่นๆ ก็พบว่ามีความใกล้เคียงกัน ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ทำเลที่ตั้งของร้านจัดจำหน่ายเป็นทำเลที่ดี โดยตั้งอยู่ตรงถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง จึงมีนักท่องเที่ยวแวะซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า มีการจัดกิจกรรมภายใต้งาน ‘เกษตรแฟร์ปากช่อง’ ให้ผู้มาเที่ยวงานได้รู้จักกับน้ำนมข้าวโพดไร่สุวรรณ นอกจากนี้ในร้านจัดจำหน่ายยังมีสินค้าเกษตรอื่นๆ มาวางจำหน่ายควบคู่ไปกับน้ำนมข้าวโพด ด้านต้นทุนการแปรรูป มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 17,615,562.25 บาท ประกอบไปด้วย ต้นทุนผันแปรร้อยละ 68.87 ต้นทุนคงที่ร้อยละ 28.44 ด้านผลตอบแทนทางด้านการเงิน พบว่า มีความเหมาะสมทางด้านการเงิน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 41,571,658.00 บาท นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนระหว่างประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 4.69 มีอัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (FIRR) เท่ากับร้อยละ 54.49 และมีอัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการที่ปรับปรุงแล้ว (MIRR) เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากับเงินลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ แต่กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปีนำไปลงทุนต่อ โดยได้รับผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) หรืออัตราคิดลด ร้อยละ 10.00 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการที่ปรับปรุงแล้ว (MIRR) ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 27.09

  • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา