การปลูกต้นไม้ของ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สาธารณะชุมชน

Publish Year National Journal 2
2017 inนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภูมิทัศน์สรรสร้างจากต้นไม้ปลูกโดยดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Journal of Faculty of Architecture, KMITL, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 81-91
2014 inนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ปลูกต้นไม้ฉบับชาวบ้าน: กระบวนการทำได้จริงของดาบตำรวจวิชัย", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Journal of Environmental Management (JEM), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 39-51
Publish Year National Conference 3
2018 inนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดเชิงจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับการปลูกต้นไม้เพื่อชุมชนโดยดาบตำรวจวิชัย", โครงการประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 (Reflection Thorugh the Landscape), 25 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชาวบ้าน ชุมชนกับการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ปลูกของดาบตำรวจวิชัย", การประชุมวิชาการระดับชาติและการสัมมนาบัณฑิตศึกษา เรื่อง “สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560” (ครั้งที่ 3), 1 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากต้นไม้ปลูกของดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ ต่อภูมิทัศน์ชุมชน", สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ประจำปี 2558, 9 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย