เอกลักษณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับสมาชิกของความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์ไม่ใช่ค่าคงที่

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanapol Wasutharat, "The generalized Pascal-Like triangle and applications", International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 41, กันยายน 2012, หน้า 1989-1992