การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรมยาด้วยสารฟอสฟีนในข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในไซโลกับข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในกระสอบป่าน

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, exธีรเดช เดชทองจันทร์, "ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exธีรเดช เดชทองจันทร์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย