การแก้สมการนัยทั่วไปของสมการเชิงฟังก์ชันลอการิทึมบางประเภท