การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยซีเรียมไอออน