รูปแบบการพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ เรื่อง “The Wisdom for social Development” , 2 สิงหาคม 2013, อุตรดิตถ์ ประเทศไทย