การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 5S rDNA และความชุกของพยาธิ Trichinella ที่แยกได้จากหนูในจังหวัดน่าน