พัฒนาเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช้ใบมีดจอบหมุนต้นแบบสำหรับรถแทรกเตอร์

Publish Year National Conference 1
2012 exไชยพล มงคล, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสมรรถนะเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช้ใบมีดจอบหมุนต่างชนิดสำหรับรถแทรกเตอร์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย