การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และเนื้อเยื่อเคมีไกลโคคอนจูเกต ในอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศเมียของตัวลิ่นชวา