การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP2 ของเชื้อ canine parvovirus ที่แยกได้จากสุนัขในประเทศไทยในปี 2010

Publish Year International Journal 1
2010 exSiriwadee Phromnoi, exRungthiwa Sinsiri, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Expression of Recombinant VP2 Protein of Canine Parvovirus in Escherichia coli", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 870-878
Publish Year International Conference 2
2019 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังสายพันธุ์ไวรัสลำไส้อักเสบสุนัขชนิด 2c ในปี 2016", The 20th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC2019), 21 - 22 มีนาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarawan Kaewmongkol, exSamak Sutjarit, exPeera Areesrisom, exWanat Sricharern, exTheerapol Sirinarumitr, "Sequence analysis of VP2 gene of canine parvovirus isolated from domestic dogs in Thailand in 2010", The 4th Young Scientists Seminar Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era, 26 - 27 กันยายน 2011, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Canine Parvovirus Isolated from Dometic Dogs in the Central Part of Thailand.", The7th AG-BIO/PERDO Granduate Conference on Agricultural Biotechnology and KU-UT Joint Seminar IV (2016), 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย