ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการลดการไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงธาตุคาร์บอนในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคกลาง

Publish Year International Journal 1
2014 exกันยารัตน์ บัวราษฎร์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Tillage System and Soil Organic Matter Amendment on Growth, Yield of Pathumthani 80 Rice and Carbon Sequestration in Paddy Soil", Modern Applied Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 1-7
Publish Year National Journal 1
2016 exบังอร อุบล, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการตอซังข้าวร่วมกับการเตรียมดินและชนิดของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าว และสมบัติของดินบางประการ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 39-59
Publish Year International Conference 1
2014 exสุภาพรรณ ตั้งใจ, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการตอซังข้าวร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเก็บกักคาร์บอนในการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exบังอร อุบล, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการตอซังข้าวร่วมกับการเตรียมดินและชนิดของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าว และสมบัติของดินบางประการ", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4 “ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน”, 2 - 4 กรกฎาคม 2015, สงขลา ประเทศไทย